อ.ตรีชัยวัฒน์ เอื้อประเสริฐวณิช

ผู้อำนวยการโรงเรียนสร้างเสริมทักษะการออกแบบ และเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการเขียนเว็บไซต์ ด้วยโปรแกรม Adobe Dreamweaver และการสร้างแอนิเมชั่น ด้วยโปรแกรม Adobe Animate

อ.โทรวิทูร เอื้อประเสริฐวณิช

ครูใหญ่ โรงเรียนสร้างเสริมทักษะการออกแบบ และวิทยากรรับเชิญสถาบันต่างๆ มีความเชียวชาญงานด้านสื่อสิ่งพิมพ์ กราฟิกดีไซน์ และ งานออแบบ 3มิติ

อ.สกล เต็งสกุล

อาจารย์ประจำ โรงเรียนสร้างเสริมทักษะการออกแบบ มีความเชี่ยวชาญด้านการออกแบบดีไซน์ การถ่ายภาพและการใช้โปรแกรม Adobe Photoshop , Illustrator, Lightroom

อ.ทัศนี ศรีแสน (นก)

อาจารย์พิเศษ โรงเรียนสร้างเสริมทักษะการออกแบบ และทีมงานตัดต่อ บ.มีดี มีเดีย มีความเชี่ยวชาญด้านงานวิดีโอ การตัดต่อวิดีโอ และการสร้างเอฟเฟ็ก Motion Graphic

อ.สมภพ เพิ่มทองคำ

อาจารย์พิเศษ โรงเรียนสร้างเสริมทักษะการออกแบบ เป็นความเชี่ยวชาญด้านการออกแบบและสร้างภาพยนต์ 3 มิติ